GENOMFÖRINGAR

För allt som skall passera igenom skyddsrummets golv, väggar eller tak krävs någon typ av genomföring för att säkerställa gastäthet och hållfasthet. Dessa dimensioneras alltid i samråd med sakkunnig utifrån de åtgärdsexempel som MSB arbetat fram. För hetvatten och brandfarliga produkter gäller särskilda regler, se SR. Skyddsprodukter lagerför standardprodukter och tar snabbt fram specialprodukter vid behov, tex vid ovanliga väggtjocklekar.

Luftgenomföringar

Genomföringar för uteluft enligt MSBs tillverkningshandlingar, dvs G10 och G15. För fredstidsventilation och annan utrustning som skall demonteras vid ett eventuellt iordningsställande finns större ingjutningsramar med skyddsplåtar, med öppningsmått upp till 4x6. Om det behövs större öppningar än så är vi hänvisade till reservutgångskarmar och dörröppningar.

Rör- och kabelgenomföringar

Beroende på faktiska förhållanden i aktuellt skyddsrum skall olika lösningar användas. För ingjutning finns rör med fläns och förskruvningar i olika dimensioner. För befintliga väggar används vanligen plåtar med förskruvningar eller klämgenomföringar såsom Roxtec.